OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost SALTIC s.r.o., se sídlem Šedesátá 7046, 76001 Zlín, IČO: 26915448 (dále jen „SALTIC“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností SALTIC.

SALTIC zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

SALTIC zpracovává pouze přesné osobní údaje, přičemž tyto osobní údaje SALTIC shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů společností SALTIC:

plnění kupní smlouvy a poskytování služeb;
účetní a daňové účely;
vymáhání pohledávek;
splnění právní povinnosti;

Rozsah zpracování osobních údajů společností SALTIC:

SALTIC zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození;
adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa;

Zdroje osobních údajů:

SALTIC získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a SALTIC a také významně zefektivní poskytování služeb.

SALTIC automaticky sbírá některé informace o uživatelích svých webových stránek www.saltic.cz, a www.barefootsaltic.cz a to v průběhu standardních operací serveru SALTIC (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači, a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovány společností SALTIC a jejími zaměstnanci. Dále přepravními službami které mají se společnosti SALTIC platné smluvní vztahy.

Aktuální seznam Zpracovatelů

SALTIC zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je společností SALTIC technicky a organizačně zabezpečena. Stejné zabezpečení vyžaduje SALTIC i od zpracovatelů osobních údajů.

Jiným subjektům SALTIC osobní údaje o svých zákaznících nepředává, ledaže se jedná o smluvní dopravce, kteří zajišťují dopravu zboží k zákazníkům (těmto jsou předávány informace o jméně, příjmení a doručovací adrese) – např. Česká pošta, DHL, PPL apod.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

SALTIC poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že SALTIC nebo smluvní zpracovatel společnosti SALTIC provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

požádat SALTIC nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení;
požadovat, aby SALTIC nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

SALTIC vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nařízení GDPR

SALTIC si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost bude tato Informace o zpracování osobních údajů aktualizována tak, aby ke dni 25. května 2018 zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.

Vymezení užitých pojmů:

osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
zákazník – zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má SALTIC uzavřen smluvní vztah;
zpracování osobních údajů– zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace

 

Select your currency